سیستم عامل شما :
اگر مبتدی هستید ابتدا سیستم عامل موردنظرتان را از بالا انتخاب کنید، این گزینه را علامت بزنید و اطلاعات مربوط به سفارش را در پایین صفحه تکمیل کنید.
Tools
Android SDK Tools 25.1.6
Android SDK Platform-tools 23.1
Android SDK Build-tools 22
Android SDK Build-tools 22.0.1
Android SDK Build-tools 23.0.2
Android SDK Build-tools 23.0.3
Android 6.0 (API 23)
Documentation for Android SDK 23 1 316 MB
SDK Platform 23 3 67.17 MB
Samples for SDK 23 2 121.67 MB
Intel x86 Atom System Image 23 9 240.4 MB
Android 5.1 (API 22)
SDK Platform 22 2 63.76 MB
Samples for SDK 22 6 118.74 MB
Android TV ARM EABI v7a System Image 22 1 256.63 MB
Android TV Intel x86 Atom System Image 22 1 272.4 MB
ARM EABI v7a System Image 22 1 184.71 MB
Intel x86 Atom_64 System Image 22 5 284 MB
Intel x86 Atom System Image 22 5 202.5 MB
Google APIs ARM EABI v7a System Image 22 6 253 MB
Google APIs Intel x86 Atom_64 System Image 22 6 470.6 MB
Google APIs Intel x86 Atom System Image 22 7 347.3 MB
Sources for Android SDK 22 1 27.5 MB
Android 5.0 (API 21)
SDK Platform 21 2 62.85 MB
Samples for SDK 21 4 91.5 MB
Android TV ARM EABI v7a System Image 21 3 237.9 MB
Android TV Intel x86 Atom System Image 21 3 256.5 MB
Android Wear ARM EABI v7a System Image 21 3 168.55 MB
Android Wear Intel x86 Atom System Image 21 3 178.44 MB
ARM EABI v7a System Image 21 3 177.9 MB
Intel x86 Atom_64 System Image 21 4 277.1 MB
Intel x86 Atom System Image 21 4 196.8 MB
Google APIs 21 1 175 KB
Google APIs ARM EABI v7a System Image 21 12 265.8 MB
Google APIs Intel x86 Atom_64 System Image 21 12 418 MB
Google APIs Intel x86 Atom System Image 21 13 296 MB
Sources for Android SDK 21 1 27 MB
Android L (API 20, L preview)
SDK Platform L 4 66.27 MB
Samples for SDK L 2 39.3 MB
ARM EABI v7a System Image L 1 217.2 MB
Intel x86 Atom System Image L 2 233.75 MB
Android 4.4W (API 20)
SDK Platform 20 2 60.6 MB
Samples for SDK 20 3 48.4 MB
Android Wear ARM EABI v7a System Image 20 4 107.6 MB
Android Wear Intel x86 Atom System Image 20 4 119.8 MB
Sources for Android SDK 20 1 22.3 MB
Android 4.4.2 (API 19)
SDK Platform 19 4 61 MB
Samples for SDK 19 6 30.5 MB
Android Wear ARM EABI v7a System Image 19 1 67.8 MB
ARM EABI v7a System Image 19 3 152 MB
Intel x86 Atom System Image 19 3 171.9 MB
Google APIs (x86 System Image) 19 17 218 MB
Google APIs (ARM System Image) 19 17 170 MB
Glass Development Kit Preview 19 11 0.07 MB
Sources for Android SDK 19 2 21 MB
Android 4.3.1 (API 18)
SDK Platform 18 3 55.1 MB
Samples for SDK 18 1 19 MB
ARM EABI v7a System Image 18 3 119.7 MB
Intel x86 Atom System Image 18 2 137.23 MB
Google APIs 18 4 136.56 MB
Sources for Android SDK 18 1 19.3 MB
Android 4.2.2 (API 17)
SDK Platform 17 3 54.4 MB
Samples for SDK 17 1 14.16 MB
ARM EABI v7a System Image 17 3 113.17 MB
Intel x86 Atom System Image 17 2 129.77 MB
MIPS System Image 17 1 125.7 MB
Google APIs 17 4 130.9 MB
Sources for Android SDK 17 1 18.1 MB
Android 4.1.2 (API 16)
SDK Platform 16 5 45.9 MB
Samples for SDK 16 1 14.1 MB
ARM EABI v7a System Image 16 3 107.32 MB
Intel x86 Atom System Image 16 1 125.8 MB
MIPS System Image 16 4 116.8 MB
Google APIs 16 4 121.4 MB
Sources for Android SDK 16 2 17 MB
Android 4.0.3 (API 15)
SDK Platform 15 5 42.5 MB
Samples for SDK 15 2 15.6 MB
ARM EABI v7a System Image 15 2 92 MB
Intel x86 Atom System Image 15 1 107.4 MB
MIPS System Image 15 1 112.1 MB
Google APIs 15 3 101.7 MB
Sources for Android SDK 15 2 15.7 MB
Android 4.0 (API 14)
SDK Platform 14 4 44 MB
Samples for SDK 14 2 15.5 MB
ARM EABI v7a System Image 14 2 95 MB
Google APIs 14 2 101.6 MB
Sources for Android SDK 14 1 15.4 MB
Android 3.2 (API 13)
SDK Platform 13 1 103.5 MB
Samples for SDK 13 1 11.63 MB
Google APIs 13 1 84.51 MB
Google TV Addon 13 1 83.7 MB
Android 3.1 (API 12)
SDK Platform 12 3 101.6 MB
Samples for SDK 12 1 11.6 MB
Google APIs 12 1 82.11 MB
Google TV Addon 12 2 74.6 MB
Android 3.0 (API 11)
SDK Platform 11 2 100 MB
Samples for SDK 11 1 11.42 MB
Google APIs 11 1 79.61 MB
Android 2.3.3 (API 10)
SDK Platform 10 2 81.52 MB
Samples for SDK 10 1 8.1 MB
Intel x86 Atom System Image 10 3 63.9 MB
Google APIs 10 2 62.7 MB
Android 2.2 (API 8)
SDK Platform 8 3 71.2 MB
Samples for SDK 8 1 7.6 MB
Google APIs 8 2 56.75 MB
Android 2.1 (API 7)
SDK Platform 7 3 66.9 MB
Samples for SDK 7 1 7.32 MB
Google APIs 7 1 51.2 MB
Extras
Android Support Repository 25 148 MB
Android Support Library 23.1.1 9.75 MB
Google Cloud Messaging for Android Library 3 5.63 MB
Google Play services for Froyo 12 5 MB
Google Play services 28 20.7 MB
Google Repository 23 62 MB
Google Play APK Expansion Library 3 107.6 KB
Google Play Billing Library 5 426 KB
Google Play Licensing Library 2 73.3 KB
Google USB Driver 11
Google Web Driver 2 3.9 MB
Google Android Auto API Simulators 1 2.1 MB
Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM Instaler) 6.0.1
Android Studio 141.2343393
Eclipse IDE for Java Developers Luna (4.4.1)
Eclipse ADT 23.0.6 98.56 MB
JDK (Java Development Kit) 7u51 139.4 MB
JDK (Java Development Kit) 8u20 168.9 MB
راهنمای نصب نرم افزارها به زبان فارسی 3m 19 MB
Android App Development with Java Essential ... 7h 13m 689 MB
Android SDK: Local Data Storage 3h 41m 424.6 MB
Android Studio First Look 2h 22m 303.4 MB
Simple Android Development Tools 2h 59m 548 MB
Android SDK Essential Training 5h 10m 1012 MB
Building and Monetizing Game Apps for Android 2h 55m 352.6 MB
Building a Note-Taking App for Android 3h 7m 515.8 MB
Flash Professional CS5: Creating a Simple Game... 3h 35m 617.5 MB
هزینه: تومان :DVD تعداد :حجم کل
پست الکترونیکی: (اختیاری) نام خانوادگی:
آدرس